آزادی مناطق وسیعی در اطراف موصل و تلفات گسترده داعش