آمار واگذاری های امسال دولت به 648میلیارد تومان رسید