در قیام امام حسین(ع) هرگز بحث سازش و مذاکره مطرح نبود