بذری که کاشته نشده برداشت شد/زمین هوشمندسازی مدارس محصول ندارد