نماینده مجلس: اعدام‌‌های مواد مخدر نتیجه مطلوب نداشته است