مردم و مقامات سوریه پاکسازی قدسیا و الهامه در ریف دمشق را جشن گرفتند