تفاهم نامه ایی ۱۰۰ میلیون یورویی یک شرکت برای تامین مالی