وزیر نفت: ادعای اموال زنجانی در دوبی و ترکیه بیخود است