افزایش تعداد کشته ها وزخمی های آتش سوزی در بیمارستان هند