اقدام دولت در محول کردن بازرسی قاچاق کالا به اصناف غیرقانونی است