سنگاپور بزرگترین رزمایش مقابله با تروریسم را برگزار کرد