وزیر حمل و نقل آلمان با همراهی مقامات زیمنس به ایران می‌آید