آیا رفتارهای ناپسند ترامپ به راستی دافعه برانگیز است؟!