مجلس تقاضای تفحص از پیگیری پرونده‌های حقوقی ایران و آمریکا را بررسی می‌کند