از هر چهار شهروند اروپایی یک نفر در معرض خطر فقر قرار دارد