کارگران استان مرکزی قدردان خدمات دولت تدبیر و امید هستند