عبادی: داعش در پی استقرار در کشورهای عرب منطقه خليج فارس است