موگرینی: با ایران و دیگر کشورهای مهم منطقه به طور ویژه درباره سوریه گفتگو می‌کنیم