آرامش در بازار انرژی و تغییرات اندک بهای نفت و طلا