بااعتراض مردم، پخش فیلم پاکستانی درجشنواره بمبئی متوقف شد