ازبکستان از عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای حمایت می کند