تمامی جریان‌ها چراغ خاموش در مسیر انتخابات حرکت می‌کنند