پنتاگون: نیروهای عراقی در روز نخست عملیات موصل از برنامه خود جلوتر بوده‌اند