بذری که کاشته نشده برداشت شد/ زمین هوشمندسازی مدارس محصول ندارد