آخرین و ضعیت ارتش سوریه در شمال "حماء"/"معان" و "معردس" در کنترل تایگرها + نقشه و جزییات