ویدئو/ شکست نظامی و ایدئولوژیک داعش/ کار برای داعش سخت شد