گزارش خبرنگار بی بی سی از خط مقدم حمله به موصل؛ روحیه نیروها خوب است