کدام کشورها بالاترین مازاد بودجه در جهان را دارند؟