شین هوا: رزمایش های ایران اقدامی در راستای دفاع از حریم کشور است