نگرانی ها از مرحله بعداز آزادسازی موصل/آتش جنگ در سوریه شعله ور تر می شود