عربستان حقوق کارمندان خود را برپایه تقویم شمسی پرداخت می‌کند