پاک آیین: تعامل با آسیا قدرت مانور ایران را افزایش می‌دهد