کاهش 10 میلیون تومانی قیمت نهایی مسکن مهر فاز 11 پردیس؟