ابلاغ شیوه‌نامه دانشگاه عاری از دخانیات تا دو هفته آینده