آهای نمایندگان مجلس!یعنی باید برویم با مجسمه حمزه خمینی حرف بزنیم؟!