آقای عبدی پیشرفت کردید قبلا حرف زدن از مشکلات اقتصادی بازی با لشکر قابلمه به دست‌ها بود!