کاندیداهای محتمل جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری