پاسخ تازه کرباسچی به سلیمی نمین:هرسندی علیه من دارید منتشرکنید؛از دستگیری نترسید،تشویقتان هم می کنند