پنتاگون: نیروهای عراقی در عملیات موصل از برنامه جلو هستند