ابوبکر البغدادی از موصل فرار کرد/ همسر البغدادی به اسارت درآمد