«داعش»در موصل فروپاشید/ مسیر موصل به بغداد بدست ارتش عراق افتاد