نیروهای عراقی طبق برنامه ریزی روز نخست حمله پس گرفتن موصل پیش رفتند