بررسی تولید و فروش و پیش بینی سود ۸ شرکت صنعت فلزات/ بخش اول