نشانگری جالب برای بازدهی سهام و انتخاب شرکت‌ها برای اولین بار در ایران