احتمال شکست ماموریت مشتری ناسا/دردسرهای چند شیر کنترل