نظر مدیرعامل و سهامدار"آپ"درباره کشف قیمت/ بازارگردانی و رعایت سهام شناور