آنتونیو گوترش رسیدگی به بحران سوریه را اولویت خود برشمرد