آمریکا ویرانگر کشورها و ملت‌ها است و تمایلی به وجود کشورهای قوی در جهان ندارد