رئیس جمهور مصر بر حمایت از وحدت و تمامیت ارضی عراق تاکید کرد