آتش سوزی پتروشیمی مبین ؛ تهدیدی که تبدیل به فرصت شد